The Way Way Back

July 20, 2013 Leave a comment

The Way Way Back

I love Sam Rockwell‘s characters. He’s severely typecasted as a mischievous slacker, regardless of context (at least in everything that reaches Sweden). Here he manages a waterpark and takes in a socially challenged teenager on anxious summer vacation. The film aims specifically at teens, and has probably high enough recognition among American children of divorced parents. The teen guy gets revenge on mom’s new guy, gets a cool father figure, becomes socially reconstituted and gets even a kiss from the sweet girl. Frankly, it gets quite sticky after a while. Nothing breaks the trail of success, but of course that feels very nice. Once I dreaded a pending super shame when the guy is about to try break dance, but even that was fine. Then there’s my usual complaint that the whole story is implausible – why does the super slacker suddenly care for this outcast? But this movie is not for questions, it is for popcorn. And not for people like me.

Jag älskar Sam Rockwells karaktärer. Han är gravt typecastad i en busig slackertyp, oavsett sammanhang (åtminstone i allt som når Sverige). Här förestår han ett vattenpark och tar sig an en socialt utmanad tonåring på sommarsemester á la Lars Norén. Filmen riktar sig specifikt till tonåringar, och har nog hög igenkänningsfaktor bland Amerikanska skilsmässobarn. Killen får revansch på den plastpappan, får en ascool fadersgestalt, blir socialt återupprättad och får tillochmed en puss av snygga tjejen. Ärligt talat blir det ganska klibbigt efterhand. Ingenting bryter den mysiga lyckosagan, även om det såklart känns jättefint i magen. En gång satt jag och fasade inför en väntande skamsköljning när killen skall brejkdansa men inte ens det blev farligt. Sedan kommer min vanliga invändning att hela storyn är osannolik – varför bryr sig plötsligt årets slacker om en kastlös? Men den här filmen är inte till för frågor, den är till för popcorn. Och inte för såna som mig.

Advertisements
Categories: On movies

Django Unchained

January 19, 2013 Leave a comment

Django Unchained

Quentin Tarrantino‘s new, acclaimed film causes a dilemma for a nerdish boy movie blogger like me. On one hand, it’s important to publish a review while it’s relevant. On the other hand, this review must be perfect. Much like Skyfall – which I still haven’t managed to get out. And when the impressions of the film are mixed, it’s even more difficult.
Christoph Waltz‘s bounty hunter picks up Jamie Foxx‘s slave, to get to some bad-guys. Waltz German dentist/bounty hunter is as likeable now as he was terrible in Inglourious Basterds. His straightforward, modern attitude towards coloured people enhances how everybody else are super racists. The movie isn’t nice with imbecile southerners and it even becomes fun when Samuel L Jackson’s first servant completely loose it and just cannot understand the concept of a black man riding a horse. It’s really elegant acting, despite the terrible slapstick character. After executing the wanted and accepting the reward, the two heroes go after Foxx’s wife at other plantages, and discovers that the former slave is a natural talent in shooting people. It leads them to a perfect scam and a final shootout at Leonardo DiCaprio‘s plantation estate. The story isn’t exactly waterproof, even before you check the historical facts. But that’s OK, mostly thanks to the wonderful actors. Also, you don’t get many chances to stop and think –  it’s all pretty fast though it slows down in the second half. Throughout, this is very bloody. All carefully photographed shootings are reinforced with extra gore, which is a remarkable effect in an already bloody movie. Funnily enough, the spurting blood enhances how playful the film is. In the end, Waltz puts out his arms after shooting a bad-guy, like Tarrantino wants to say “don’t take it so seriously.” After one hundred and sixty-five minutes of executions you might have expected a bit more of the plot, but Tarrantino deliver what you expect – with a lot of dialogue, cynical men and old actors (Don Johnson). The photo is of course beautiful and dynamic, under a blistering southern sun, and the editing is just fine. So there’s nothing wrong with this, though you would expect even more.

Quentin Tarrantinos nya, hyllade film medför ett dilemma för en grabbig filmbloggare som mig. Å ena sidan är det viktigt att publicera en recension i tid. Å andra sidan är det här recensionen man vill göra perfekt. Ungefär som Skyfall – som jag ännu inte lyckats få ur mig. När känslorna för filmen dessutom är blandade blir det ännu svårare.
Christoph Waltz prisjägare plockar upp Jamie Foxx slav, för att komma åt några efterlysta. Waltz tyska tandläkare/prisjägare är lika sympatisk nu som han var vidrig i Inglourious Basterds. Hans okomplicerade, moderna förhållande till mörkhyade förstärker alla andras superrasistiska attityd. Man driver hårt med imbecilla sydstatare och det blir till och med roligt när Samuel L Jacksons förstebetjänt går i taket och inte kan förstå konceptet med en svart man som rider på en häst. Det är riktigt elegant skådespeleri, trots buskisnivån på karaktären. När man skjutit de efterlysta och bärgat belöningen sätter man efter Foxx slavsålda fru och upptäcker att den tidigare slaven är en naturbegåvning i att skjuta folk. Det leder dem till lurendrejeri och slutgiltig shootout på Leonardo DiCaprios plantagegods. Storyn är inte precis vattentät, även innan man kollat historiska fakta. Men det är Ok, mest tack vare den underbara ensemblen. Man får heller inte så många chanser att stilla sig och tänka efter, för det mesta går allt ganska fort även om trmpot hår ner i andra halvan. Genomgående är det alltså väldigt blodigt. Alla noggrant fotade dödsskjutningar förstärks med extra splatter, vilket är en märklig effekt i en redan blodig film. Lustigt nog betonar det sprutande blodet hur lekfull filmen är. I slutet slår Waltz ut med armarna efter att ha skjutit en onding, som om Tarrantino vill säga “ta det inte så allvarligt”. Efter hundrasextiofem minuter avrättningar hade man kanske väntat sig lite mer av handlingen, men Tarrantino levererar det man förväntar sig – med massor av svår dialog, cyniska män och gamla skådisar (Don Johnson). Fotot är såklart vackert och dynamiskt, under brännande sydstatssol, och klippningen helt fin. Så det är ju inget fel på det här, fast man förväntat sig ännu mer.

Categories: On movies

Beasts of the Southern Wild

January 16, 2013 Leave a comment

Beasts of the Southern Wild

I’m crazy about movies depicting and sympathizing with life on skid row. Here we have a little girl who lives with her ​​alcoholized father in a lagoon landscape near the coast, literally in the shadow of those who live on the “dry side”. Life is pretty simple and it’s holiday most of the time. But the storm comes and drowns the whole neighborhood with salt water so that most people flee, and all living things eventually die. But pride is stronger than survival so they stay and live on raw seafood. The dad is sick and the mother is a memory. Family ties are tested with fires and shelters, and with beatings and disease. In the end, everything must come to an end, but maybe there is a mother among the whores. It’s all very beautiful. There is a romantic tone throughout the film that becomes sympathetic because of the misery it comes from. The margins are so small that nothing can be hidden and no falsehood can fit. Then they let the child’s imagination paint reality with sound, and the mythical aurochs symbolize the strength of the raw and wild. Child acting is complicated, but having that said, this little girl is amazing as proud but needy, and Quvenzhané Wallis has been nominated for an Academy Award. You might have to work a bit to get carried away with it all, but it’s worth it. You have nothing to lose. It’s like an emotional documentary, though fantastic.

Jag är vansinnigt förtjust i filmer som skildrar och sympatiserar med livet på samhällets botten. Här har vi en liten flicka som lever med sin alkoholiserade pappa i ett lagunlandskap nära kusten, bokstavligen i skuggan av dem som bor på “den torra sidan”. Livet är ganska enkelt och det är helg mest hela tiden. Men stormen kommer och dränker hela nejden med saltvatten så att de flesta flyr och allt levande småningom dör. Men stoltheten är starkare än överlevnadsinstinkten så man stannar och lever på råa skaldjur. Pappa är sjuk och mamma är ett minne. Familjebanden prövas i bränder och i härbärgen, och med misshandel och sjukdom. Till slut måste allt få en ände, men kanske finns en mamma bland hororna. Det är mycket vackert. Det finns en  romantisk ton genom hela filmen som blir sympatisk på grund av misären den grundar sig i. Marginalerna är så små att inget kan döljas och ingen falskhet får plats. Sen låter man barnets fantasi måla verkligheten med ljud, och de mytiska uroxarna får symbolisera styrkan i det råa och vilda. Barnskådespeleri är svårt, men med det sagt är den lilla flickan fantastisk som stolt men behövande, och Quvenzhané Wallis har nominerats till en Oscar. Man kanske får jobba lite för att ryckas med helt och hållet, men det är det värt. Du har inget att förlora. Det är som en känslosam dokumentär, fast fantastisk.

Categories: On movies

Jack Reacher

January 7, 2013 Leave a comment

Jack Reacher

For the first time ever I did not feel like the hero of the film, when I walked out of the theatre. It may be because of my age – or because of the movie. Tom Cruise plays a former military police who went underground “first as an exercise, then as an addiction.” He suddenly appears when a former military sniper is accused of having shot and killed five people totally random. As viewers, we see that the arrested person is not the same guy that brought down the shots, and pretty soon Cruise is also hunted for crimes he did not commit – while investigating the murders. There’s all the usual stuff, with an idealistic – blonde – lawyer, and a hero that crosses all boundaries and still get to be America’s hero. The plot is rather artificial and have big logical gaps. So there’s nothing new under the sun, though it’s unusual that the hero commits outright executions, making the hypocricy in this kind of movies even more obvious, but no less bizarre. There’s even a few scenes – just a couple of glances – to show that the hero is a woman’s man, so we won’t believed he’s gay, although he doesn’t get under the skirt of  quivering Rosamund Pike. However, there are some really nice scenes. Never have I seen the title of the film in such small print – but effective, and the car chase are pretty nice. And how cool is it not, to have Werner Herzog play the malevolent villain? But that doesn’t make it worth watching.

För första gången någonsin kände jag mig inte som hjälten i filmen, när jag gick ut från salongen. Det kan vara åldern – eller så är det filmen. Tom Cruise spelar en före detta militärpolis som gått under jorden “först som en övning, sedan som ett missbruk”. Han dyker plötsligt upp när en före detta militär prickskytt står anklagad för att ha skjutit ihjäl fem personer helt slumpmässigt. Som tittare får vi se att den gripne inte är samma kille som fällde skotten, och ganska snart är Cruise också jagad för brott han inte begått – medan han utreder morden. Det blir det vanliga med en idealistisk – blond – advokat, och en hjälte som går över alla gränser och ändå får vara Amerikas hjälte. Handlingen är ganska krystad och har stora logiska luckor. Alltså inget nytt under solen, fast det är ovanligt att hjälten begår regelrätta avrättningar, vilket gör det skenheliga i en sån här film ännu mer uppenbart, men inte mindre bisarrt. Man har tillochmed tagit med ett par scener – bara ett par ögonkast – för att visa att hjälten verkligen är en kvinnokarl, så vi inte nånsin skall tro att han är homo fast han inte tränger in i Rosamund Pikes skälvande uppenbarelse. Däremot finns det en del riktigt snygga scener. Aldrig har jag sett filmens titel i så liten text – men effektfullt, och biljakterna är ganska tuffa. Och hur coolt är det inte att Werner Herzog spelar ondsint skurk? Men inte är det nåt att se för det.

Categories: On movies

Young Dudes

January 3, 2013 Leave a comment

Young Dudes

Two guys with too much time and friendship for their own good, create a Facebook group for time travel / the end of the world and fall in love with the same (Russian) girl. Everything degenerates in the one man’s dream as he hikes through 1) abandoned cement environments, 2) industrial chaos, 3) sandy beaches, 4) a forest and finally reunites with his friend who suddenly is a rock star. The whole thing is pretty simple, but also charming. I find myself smiling at the memory of the film. The dreamy and intense subconscious scenes are pretty neat but could be a little more thoughtful and consistent. I had some difficulty understanding the point of it all. Then it’s of course elegant when the protagonist is looking intensively for the button to open the door of his prison until he just pushes the door open.

Två killar med för mycket tid och vänskap för sitt eget bästa, skapar en facebookgrupp för tidsresor/jordens undergång och blir kära i samma (ryska) tjej. Allt urartar i den enes en drömlika vandring genom 1) övergivna cementmiljöer, 2) industrikaoz, 3) sandstrand, 4) skog och slutligen återförenas med kompisen som är rockstjärna. Det hela är ganska banalt, men också charmigt. Jag märker att jag ler vid minnet av filmen. Det drömska och intensivt undermedvetna är ganska snyggt men skulle kunna vara lite mera genomtänkt och konsekvent. Jag hade lite svårt att förstå poängen med alltihop. Sen är det såklart elegant när huvudpersonen letar intensivt efter knappen för att öppna dörren i sitt fängelse, tills han bara knuffar upp dörren.

Argo

December 28, 2012 Leave a comment

Argo

This film uses all the tricks in the book to increase the excitement. The editing in the end is unbelievable, how we wait until the last second to find out if they made it out or not (since we don’t know how it happened in real life). The story is that the U.S. embassy in Tehran is stormed in 1979, after the fall of the Shah. Six people escape and hide at the Canadian ambassador. We get some historical background that complicates the picture of the Iranian revolutionaries, but fact remains, that Captain America himself in Ben Affleck‘s guise, must rescue these six from mock executions and other torture, primarily by preventing the State Department’s futile attempt to play agents. He creates a fake sci-fi movie as a pretext to search filming locations in Iran. They start up the entire Hollywood machinery to make the movie credible, and falsifies passports and all. It’s really exciting. And it looks good. As always there’s too much cutting, but that’s okay. Ties and beards look very much eighties, and the embassy district in the introduction has a really authentic look. The acting is nicely exaggerated for the purpose of demonizing the Iranians and create sympathy with the American hostage – whatever you think of that polarization. Ben Affleck is actually perfect as a truly cool desk agent. More credible than in his last film; The Town. As a record of history, this is of course questionable but it’s an exciting drama no less. Before the ending credits, we see that the real hostage comes free, and those were the really poor ones, no? A similar but more honest drama, questioning the U.S. support to Osama bin Laden in the eighties would probably be interesting.

Den här filmen använder alla trick som finns för att höja spänningen. I slutet är klippningen helt osannolik, hur man aldrig aldrig får veta om de klarar sig (eftersom vi inte har koll på hur det gick i verkligheten). Det som händer är alltså att den Amerikanska ambassaden i Teheran stormas 1979, efter Shahens fall. Sex personer undkommer och gömmer sig hos den kanadensiske ambassadören. Vi får lite bakgrund som komplicerar bilden av de iranska revolutionärerna men faktum kvarstår, att Captain America själv i Ben Affleck’s gestalt, måste rädda dessa sex från skenavrättningar och annan tortyr, främst genom att hindra utrikesdepartementets klantiga försök att leka agenter. Man skapar en fejkad science fiction-film som förevändning att leta inspelningsplatser i Iran. Man drar igång hela Hollywood för att göra det trovärdigt, och förfalskar pass och hela grejen. Det är verkligen spännande. Och snyggt. Som vanligt klipper man för mycket, men det är okej. Slipsarna och skäggen ser väldigt mycket åttiotal ut, och ambassadområdet i inledningen har verkligen ett autentiskt utseende. Skådespelet är skickligt överdrivet i syftet att demonisera iranierna och skapa avig sympati med gisslan – vad man än tycker om den polariseringen. Ben Affleck är faktiskt perfekt som tvärcool skrivbordsagent. Mer trovärdigt än i hans förra film; The Town. Som historiedokument är det här såklart tveksamt, men som spännande drama funkar det bra. Innan eftertexterna får vi se att även den riktiga gisslan blir fri, men det var väl dem det var synd om egentligen? Ett liknande fast ärligare problematiserande drama om USAs stöd till Usama bin Laden på åttiotalet skulle nog vara intressant.

Categories: On movies

Vulgaria

December 28, 2012 Leave a comment

Vulgaria

It’s the worst movie of this year’s festival! When I started to go to the festival – very late in life – I began to hope that I would always laugh and enjoy the really obscure and pathetic b-reels. I had seen Bitch Slap. The following year saw Vacation! and was very disappointed. That was bad for real. This continues. Where Vacation! yet was credible because it was so weird, this is just pathetic. Benny Hill! A film producer who isn’t doing so well in life is forced by the mob to produce a remake of an old porno movie, with the old pornstar. And get together with a young actress whose party trick is to blow producers with carbonated candy in her mouth. They have sex with asses, fake a movie set to escape the police and lets down a daughter. But most of what is shown is a fake lecture – forget about any hot scenes! It’s just incredibly embarrassing.

Festivalens sämsta film! När jag började gå på Stockholms filmfestival – pinsamt sent i livet – började jag hoppas att jag alltid skulle skratta och njuta av de riktigt obskyra och patetiska kalkonerna. Jag hade sett Bitch Slap. Året därpå såg jag Vacation! och blev mycket besviken. Den var ju dålig på riktigt. Det här fortsätter. Där Vacation! ändå var creddig för att den var så knasig, är det här bara patetiskt. Buskis. En filmproducent som det inte går så bra för i livet tvingas av maffian att göra en ny porrfilm med en gammal porrskådis. Och får ihop det med en ung aktris vars partytrick är att suga av producenter med kolsyrepulver i munnen. Man knullar åsnor, fejkar filminspelningar för att undkomma polisen och väljer bort en dotter. Men det mesta som visas är en fejkad föreläsning – tro inte att det blir några heta scener. Det är helt otroligt pinsamt.